Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Sơ đồLý thuyết đo lường thường được trình bày ở sơ đồ đường dẫn (path diagrams).
Trong CFA chỉ những hệ số tải nối biến quan sát với nhân tố tương ứng của nó được tính toán. Tất cả số khác đều bằng không. Đây là khác biệt chủ yếu so với EFA. Trong EFA tính hệ số tải cho tất cả các biến lên tất cả các nhân tố, nhưng trong EFA không có biến nào thuộc về hai nhân tố trở lên.

Trong CFA phải chỉ rõ năm yếu tố:
- nhân tố
- biến quan sát
- hệ số tải của biến quan sát lên nhân tố
- mối quan hệ giữa các nhân tố
- sai số cho mỗi chỉ số (indicator; chỉ số, biến số)

Lý thuyết đo lường thường được trình bày ở sơ đồ đường dẫn (path diagrams).
Trong CFA chỉ những hệ số tải nối biến quan sát với nhân tố tương ứng của nó được tính toán. Tất cả số khác đều bằng không. Đây là khác biệt chủ yếu so với EFA. Trong EFA tính hệ số tải cho tất cả các biến lên tất cả các nhân tố, nhưng trong EFA không có biến nào thuộc về hai nhân tố trở lên.


Mỗi biến số quan sát (measured indicator variable) có một sai số (erro term, e) là mức độ mà nhân tố không giải thích được biến quan sát.


Rules of Thumb1. Tính hiệu lực của Nhân tố (Construct Validity)

  • Hệ số tải chuẩn hóa >=0.5, lý tưởng là >=0.7
  • AVE nên >=0.5 để có được đọ hội tụ thích hợp
  • AVE cho hai nhân tố nên lớn hơn bình phương của hệ số tương quan giữa hai nhân tố để cung cấp bằng chứng của tính hiệu lực phân biệt
  • Độ tin cậy của nhân tố (construct reliability) nên >=0.7 để biểu thị sự hội tụ thích hợp hay sự nhất quán nội tại
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét