Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

SEM là gì?

SEM là một dạng mô hình thống kê nhằm giải thích mối quan hệ giữa nhiều biến.
Để làm điều đó, nó khảo sát cấu trúc của mối tương tác giữa một loạt các phương trình, tương tụ như các phương trình hồi quy bội.
Các phương trình nầy mô tả các mối quan hệ giữa các nhân tố (constructs) các biến phụ thuôc và độc lập liên quan đên việc nghiên cứu.
Nhân tố là nhân tố không quan sát được (unobservable) hay ẩn (latent) được đại diện bằng những biến quan sát.

Định nghĩa Mô hình
Một mô hình là sự trình bày một lý thuyết (a representation of a theory).
Lý thuyết có thể được xem là một tập hợp có tính hệ thống các mối quan hệ đưa ra một sự giải thích đầy đử và nhất quán về một hiện tượng.

Một mô hình SEM bình thường thực ra gồm hai mô hình, mô hình đo lường (chỉ các biến cùng nhay đại diện cho nhân tố như thế nào) và mô hình cấu trúc (chỉ mối quan hệ giữa các nhân tố)


Cần nhớ rằng trái với phân tích hồi quy và các kỹ thuật phân tích quan hệ phụ thuộc khác, vốn nhằm giải thích các quan hệ trong chỉ một phương trình, mục tiêu thống kê của SEM là kiểm định một tập hợp các mối quan hệ đại diện cho nhiều phương trình. Vì thế, đo lường sự phù hợp trong SEM khác với các kỹ thuật khác. Cái cần là đo độ phù hợp hay độ chính xác dự báo (predictive accuracy) để phản ánh toàn bộ mô hình, chứ không phải chỉ một quan hệ riêng lẻ. Nhà nghiên cứu phải 'chấp nhận hay bác bỏ" toàn bộ mô hình, quyết định có chấp nhận toàn bộ mô hình hay không trước khi khảo sát mối quan hệ cụ thể nào.

Do tâm điểm là toàn bộ mô hình, SEM dùng một loạt thước đo mô tả lý thuyết của nhà nghiên cứu giải thích dữ liệu đầu vào như thế nào - ma trân hệ số biến thiên quan sát của các biến quan sát. Độ phù hợp của mô hình là sự tương ứng giữa ma trận hệ số biến thiên quan sát và ma trận hệ số biến thiên tính toán có được từ mô hình đưa ra.

Một ví dụ SEM đơn giản

Câu hỏi nghiên cứu
Lý thuyết phải là nền tảng cho mô hình, cho dù là đơn giản nhất, vì các biến số luôn có thể nối với nhau theo nhiều cách. Phần lớn hoàn toàn vô nghĩa. Lý thuyết phải làm cho mô hình hợp lý. Nhà nghiên cứu không chỉ cẩn trọng với số lượng các nhân tố mà còn mối quan hệ dự kiến giữa các nhân tố.

Ma trận hệ số biến thiên quan sát

Nên nhớ rằng hệ số tương quan (correlation) là một trường hượp đặc biệt của hệ số biến thiên (covariance). Ma trận hệ số tương quan là ma trận hệ số biến thiên khi các biến chuẩn (standardized variables) được sử dụng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét