Thứ Sáu, ngày 09 tháng 7 năm 2010

Principal Components Analysis

http://core.ecu.edu/psyc/wuenschk/MV/FA/PCA-SPSS.doc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét