Thứ Năm, ngày 01 tháng 7 năm 2010

Lee J. Cronbach - Coefficient alpha and the internal structure of tests

http://www.springerlink.com/content/n435u12541475367/?p=a5a72f3bb9704c3b99440651c88a358a&pi=2

http://www.springerlink.com/content/n435u12541475367/fulltext.pdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét