Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Randall E. Schumacker, Richard G. Lomax - A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling

http://gigapedia.com/redirect?hash=11ce47e2427fbee99fa48d14db0d16f4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét